آپشن کمبی لودر TNM5000 همراه BSI 206

تومان2.800.000

توضیحات

دانلود و تبدیل از راه OBD بدون باز کردن ایسیو انوع ایسیو های خودرو های چینی و هیوندا و کیا مشابه دسنگاههای روسی و
کامبی لودر و اوکراینی چیپ لودر شامل موارد زیر :
مورد استفاده برای تیونینگ و تبدیل ایسیو و دانلود تعمیراتی . استفاده شده در M و بوش 7.8.1 Me ١- نوشتن (دانلود) فلش انواع بوش 7
بسترن و … . ھر ایسیوی جدید از این سری با ارسال دامپ جیتگ ایسیو توسط مشتری قابل اضافه کردن به ،MVM، برلیانس،آریو،جک
با ھیچ دستگاھی ممکن نیست و فقط با دامپ آماده دانلود میشوند. OBD نسخه ھای بعدی میباشد. خواندن این ایسیوھا از راه
جھت تبدیل ایسیو و تیونینگ و دانلود تعمیراتی MT2/MT فلش کامل ایسیوی دلفی 22 OBD ٢- خواندن و نوشتن از راه
و ٨٢٠ X جھت خام کردن یا کپی کد سوئیچ استفاده شده در لیفان 60 MT ایپرام کامل ایسیوی دلفی 22 OBD خواندن و نوشتن از راه
جھت تبدیل ایسیو و تیونینگ و دانلود تعمیراتی MT20U فلش ایسیوی دلفی 2 OBD ٣- خواندن و نوشتن از راه
جھت خام کردن یا کپی کد سوئیچ استفاده شده در وانت کاپرا و … MT20U ایپرام کامل ایسیوی دلفی 2 OBD خواندن و نوشتن از راه
استفاده شده در انواع SIM2K141-341-342- قسمت کد و کالیبراسیون ایسیوھای زیمنس 341 OBD ۴- خواندن و نوشتن از راه
خودروھای ھیوندا و کیا ۴ سیلندر تا ٢٠١۵ جھت تیونینگ و تبدیل انواع ایسیوی استوک بدون باز کردن.
استفاده شده در انواع خودروھای ھیوندا و MT38-CAN و نوشتن MT38-Kline قسمت کد و کالیبراسیون OBD ۵- خواندن و نوشتن از راه
کیا ۶ سیلندر جھت تیونینگ و تبدیل انواع ایسیوی استوک بدون باز کردن.
در انواع خودروھای ھیوندا و کیا ۶ سیلندر جھت تیونینگ انواع ایسیو بدون باز MT ۶- خواندن و نوشتن کالیبراسیون ایسیوھای دلفی 86
کردن.
بنزینی جھت تیونینگ L ٧- خواندن و نوشتن کالیبراسیون خودرو 90
جھت تیونینگ S ٨- خواندن و نوشتن کالیبراسیون مگان 3000
٩- علاوه بر این موارد یک مورد ارتقاء رایگان برای این آپشن در آینده در ظرف ۶ ماه آینده ارائه خواھد شد.
توجه: این آپشن مثل دستگاھای اصلی روسی و اکراینی بدون ھیچگونه دامپ خودرو ارائه میشود و جمع آوری وخواندن دامپھا به عھده مشتری
١٠ ارائه شده مانند کامبی لودر و چیپ لودر باید توسط برنامه ھای خارجی انجام